Sierakowice, ul. Piwna 2
Zblewo, ul. Pinczyńska 1A

Sprawdź również:

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Z dnia. 15/12/2021r. 


Firma Handlowa ,,BAT” sp. z o.o. szanuje prawo do prywatności swoich Klientów oraz Partnerów biznesowych, w szczególności dba o ochronę Ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Osób jakie przekazały jej swoje dane osobowe. 
Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Klientom i Partnerom biznesowym poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej : RODO),
 2. Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 poz. 1000 z późn. zmian.)

I. Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Handlowa “BAT” sp. z o.o. w Sierakowicach z siedzibą przy ul. Mirachowskiej 31, 83-340 Sierakowice, nr KRS 0000140096, tel. 58 3801201, e-mail: informacja.mrowka@bat.pl, http://www.mrowka.com, zwana w dalszej części niniejszej Polityki jako Administrator. 

II.  Sytuacje w jakich dochodzi do podania Państwa danych osobowych:

 1. Dokonanie przez Państwa zakupu towarów w naszym sklepie fizycznym lub zakupu naszych usług,
 2. Złożenie przez Państwa zamówienia w naszym sklepie internetowym,
 3. Złożenie przez Państwa reklamacji na nabyty od nas towar/ usługę - jeżeli dotychczas nie doszło do przekazania Państwa danych osobowych,
 4. Wejście z nami w relacje gospodarcze,
 5. Wzięcie udziału w zorganizowanych przez nas akcjach promocyjnych i programach sprzedaży wiązanej,
 6. Prowadzenie przez nas działań marketingowych polegających min. na przesyłaniu przez nas materiałów promocyjnych lub przedstawieniu Państwu oferty.

III. Rodzaj danych osobowych jakie zostaną pobrane:

Jest on zależny od celu ich pobrania. I tak:

 • W celu dokonania zakupu towarów lub zakupu naszych usług dane jakie zostaną pobrane to: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, adres dostawy, w wypadku osób prowadzących działalność gospodarczą nr NIP, nazwa i siedziba prowadzonej firmy, adres dostawy
 • W celu wzięcia udziału w zorganizowanych przez nas akcjach promocyjnych i programach sprzedaży wiązanej dane jakie zostaną pobrane to: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, miejsce zamieszkania lub siedziby, numer NIP, nazwa prowadzonej przez Państwa firmy,
 • W celu wejścia z nami w relacje gospodarcze dane jakie zostaną pobrane to : imię i nazwisko, nr NIP, nazwa i siedziba prowadzonej firmy, adres e-mail, nr telefonu,
 • W celu prowadzenia działań marketingowych przez Administratora dane jakie zostaną pobrane to: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu.

IV. Konsekwencje odmowy podania Państwa danych osobowych:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby zawrzeć z nami umowę sprzedaży towaru lub usługi, złożyć zamówienie w sklepie internetowym, wejść w relacje biznesowe czy wziąć udział w prowadzonych przez nas działaniach marketingowych.

V. Cele przetwarzania danych osobowych wraz z odpowiadającymi im podstawami przetwarzania: 

 1. Wykonanie zawartej z Państwem umowy zakupu towaru w naszym sklepie fizycznym a także dotyczącej zakupu naszych usług- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
 2. Realizacja Państwa zamówienia złożonego w naszym sklepie internetowym- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
 3. Obsłużenie złożonej przez Państwa reklamacji na nabyty od nas towar/ usługę- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. W zakresie reakcji na Państwa roszczenia wobec nas oraz w związku z koniecznością zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 4. Wejście z nami w relacje gospodarcze- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 5. Wzięcie udziału w zorganizowanych przez nas akcjach promocyjnych i programach sprzedaży wiązanej- art. 6 ust. 1 lit a): zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub art. 6 ust. 1 lit b): przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, w zw. z art. 6 ust. 1 lit f) RODO w zw. z motywem 47 RODO - uzasadniony interes Administratora którym jest prowadzenie działań marketingowych dotyczących własnych towarów i usług,
 6. Prowadzenie przez nas działań marketingowych: art. 6 ust. 1 lit a): zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych bądź, w wypadku marketingu bezpośredniego- art. 6 ust. 1 lit f) w zw. z motywem 47 RODO -uzasadniony interes Administratora którym jest prowadzenie działań marketingowych dotyczących własnych towarów i usług.

VI. Okres, przez jaki Państwa dane będą przetwarzane:

Państwa dane będą przez nas przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne do zrealizowania celów, dla których je wykorzystujemy. Okres przechowywania Państwa danych będzie zależny od sytuacji w jakiej zostały nam podane. I tak:

 1. w sytuacji dokonania zakupu naszych towarów lub usług- do czasu wykonania zawartych umów a ponadto przez okres niezbędny z punktu widzenia prawa podatkowego, konieczności dokonywania rozliczeń, a także przedawnienia roszczeń,
 2. w sytuacji złożenia przez Państwa reklamacji na nabyty od nas towar/ usługę a także  dochodzenia ewentualnych roszczeń- przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń,
 3. w sytuacji wejścia z nami w relacje gospodarcze- przez okres niezbędny z punktu widzenia prawa podatkowego, przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń,
 4. w sytuacji wzięcia udziału w zorganizowanych przez nas akcjach promocyjnych i programach sprzedaży wiązanej- do czasu zakończenia akcji i programów, ewentualnie do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie, a jeżeli odbywa się ono na podstawie udzielonej zgody, do czasu jej cofnięcia,  
 5. w sytuacji prowadzenia przez nas działań marketingowych - do czasu zakończenia tych działań, ewentualnie do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie lub do czasu cofnięcia zgody o ile była ona wymagana.

VII. Prawa jakie przysługują Państwu w związku z przechowywanymi przez nas danymi osobowymi:

 1. Prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano przed cofnięciem zgody. Aby dokonać cofnięcia zgody należy przesłać e-mail o treści: ,,Cofam moją zgodę na przetwarzanie danych osobowych” na adres  e-mail: informacja.mrowka@bat.pl,
 2. Prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, oraz otrzymania ich kopii,
 3. Prawo sprostowania Państwa danych osobowych, 
 4. Prawo do usunięcia Państwa danych osobowych,
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych,
 6. Prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych,
 7. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego,  
 8. Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Sprzeciw może dotyczyć przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. W razie wniesienia takiego sprzeciwu nie będzie nam wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Mogą się Państwo skontaktować z organem nadzorczym pod nr telefonu: 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01 bądź na adres mailowy: kancelaria@uodo.gov.pl 

Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z wymienionych wyżej praw, prosimy o kontakt na adres e-mail: kontakt@mrowkasierakowice.pl.

VIII. Dalsze udostępnienie lub przekazanie Państwa danych:

Możemy powierzyć przetwarzanie Państwa danych naszym Partnerom w sytuacji, gdy:

 • jest to konieczne do wykonania zawartych z Państwem umów zakupu towarów, dostarczenia tych towarów, zakupu usług itd. 
 • jest to konieczne z punktu widzenia prowadzonej przez nas działalności np. w związku z umowami współpracy dotyczącej korzystania przez nas z usług informatycznych, prawnych, aplikacji internetowych, wykonywaniem umów ubezpieczenia itd.
 • w celu ochrony naszych praw lub obrony przed kierowanymi do nas roszczeniami.

Możemy udostępnić Państwa dane osobowe organom państwowym jeśli nakazują nam to przepisy prawa a organy te są uprawnione do ich uzyskania.

IX. Przekazywanie Państwa danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej :

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

X. Przetwarzane Państwa danych w sposób zautomatyzowany i profilowanie:

Państwa dane w postaci numeru telefonu i adresu e-mail mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i poddawane profilowaniu.

XI. Pliki cookies:

Na naszej stronie internetowej korzystamy z plików cookie, jednak istnieje możliwość zablokowania możliwości ich tworzenia. Informujemy, że zablokowanie możliwości tworzenia plików cookies w Państwa urządzeniu może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności naszego serwisu internetowego.